Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding (offerte) en overeenkomst van Webseeds.
1.2 Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een overeenkomst door Webseeds wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.
1.3 De klant die eenmaal op basis van deze algemene voorwaarden heeft gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op later met Webseeds gesloten overeenkomsten.
1.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen (offertes) van Webseeds zijn ten hoogste 30 kalenderdagen geldig, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Webseeds kan een vervallen aanbieding alsnog gestand doen door akkoord te gaan met de latere aanvaarding, welk akkoord ook kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat er nadien uitvoering is gegeven aan de overeenkomst door Webseeds.

3. Uitvoering van de overeenkomst (algemeen)

3.1 De klant dient alle gegevens waarvan Webseeds aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Webseeds te verstrekken. Bij wijzigingen in deze gegevens dient de klant Webseeds onmiddellijk te informeren. Webseeds is niet aansprakelijk voor de consequenties van eventuele wijzigingen indien de klant de wijzigingen niet tijdig of uitdrukkelijk heeft gemeld.
3.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Webseeds zijn verstrekt, dan is Webseeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten onverminderd de overige rechten van Webseeds.
3.3 De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Webseeds verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Webseeds is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan doordat Webseeds is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3.4 Webseeds bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. Webseeds selecteert de eventuele in te zetten derden op basis van hun kwaliteiten en geschiktheid voor de uit te voeren overeenkomst. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een overeenkomst door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.5 Het staat Webseeds vrij om derden in te schakelen ter uitvoering van de overeenkomst. Webseeds is gerechtigd om de voorwaarden die door derden worden bedongen, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen, te aanvaarden en op dergelijke voorwaarden jegens de klant een beroep te doen voor zover het de uitvoering van de overeenkomst door die derde(n) betreft.
3.6 Indien Webseeds in het kader van de uitvoering van de overeenkomst handelt met derden waarvan de klant zich bedient, dan handelt Webseeds daarbij steeds namens de klant. De tussen de klant en Webseeds gesloten overeenkomst geldt in dit verband als onherroepelijke volmacht van de klant aan Webseeds.
3.7 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is een voor de voltooiing van de werkzaamheden van Webseeds overeengekomen termijn slechts indicatief en geldt deze niet als fatale termijn. Bij overschrijding van de indicatieve termijn dient Webseeds derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Webseeds een redelijke termijn van ten minste 15 werkdagen dient te worden gegund de betreffende werkzaamheden alsnog te verrichten.
3.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is Webseeds gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot de volgende fase behoren uit te stellen totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.9 Eventuele door de klant gewenste aanpassingen in de door Webseeds vervaardigde werken dienen tijdig, maar in ieder geval uiterlijk 14 kalenderdagen na verstrekking hiervan schriftelijk aan Webseeds te worden medegedeeld. Overschrijding van deze termijn kan tot meerwerk (artikel 7) leiden, waarvan de kosten dienen te worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Webseeds.
3.10 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt alle communicatie van Webseeds in de Nederlandse taal. Rapportages kunnen echter in het Engels worden verstrekt, dit naar keuze van Webseeds. Tenzij anders overeengekomen, hanteert Webseeds het door de klant bekend gemaakte e-mailadres als het primaire correspondentieadres.

4. Zoekmachine optimalisatie (SEO)

4.1 De werkzaamheden die Webseeds in verband met de zoekmachine optimalisatie (SEO) uitvoert, bestaan hoofdzakelijk uit het bepalen van de te hanteren strategie, zoekwoorden en zoekzinnen analyse, het ontwikkelen van een SEO contentplan (excl.contentcreatie), SEO Quickscan (techniek), Contentcreatie (optioneel), instellen/optimaliseren van Google Mijn Bedrijf (optioneel), en Implementatie van Google Analytics (optioneel).
4.2 Zoekmachine optimalisatie (SEO) beperkt zich tot de vindbaarheid in Google in Nederland en strekt zich niet uit tot andere zoekmachines.
4.3 Het is inherent aan zoekmachine optimalisatie (SEO) dat de resultaten niet direct zichtbaar zijn. De eerste ruwe resultaten zijn naar verwachting zichtbaar na 6 – 30 weken, na het het live zetten van de aanpassingen op de website.

5. Overmacht

De tussen Webseeds en de klant overeengekomen uitvoeringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke Webseeds door overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen. Webseeds zal ten alle tijde naar de klant communiceren wanneer er sprake is van overmacht en Webseeds niet aan haar verplichtingen kan voldoen. 

6. Prijzen, betaling, rente en kosten

6.1 Tenzij schriftelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
6.2 Webseeds factureert elektronisch en verzendt facturen aan het door de klant bekend gemaakte e-mailadres.
6.3 Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 kalenderdagen na factuurdatum.
6.4 Door het verstrijken van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand. Zodra de klant in verzuim komt te verkeren, worden alle vorderingen van Webseeds op de klant, met inbegrip van toekomstige vorderingen welke zullen ontstaan gedurende de resterende contractsduur, onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Webseeds is in dat geval bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van enige met de klant gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle vorderingen is ontvangen. Voor aldus opeisbaar geworden (toekomstige) vorderingen verstrekt Webseeds de klant eerst na voldoening een factuur.
6.5 Indien de klant in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief BTW.
6.6 Webseeds is steeds gerechtigd vooruitbetaling te verlangen alvorens zij gehouden is (verder) te presteren. Bij gebreke van (vooruit)betaling is Webseeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
6.7 De administratie van Webseeds geldt tussen de klant en Webseeds als bewijs van hetgeen aan Webseeds is verschuldigd, behoudens door de klant te leveren tegenbewijs.
6.8 Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk door Webseeds te zijn ontvangen op straffe van verval van alle rechten ter zake. Tijdig ingediende bezwaren worden door Webseeds in behandeling genomen, maar schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.
6.9 Kortingen, van welke aard ook, zijn altijd eenmalig en gelden slechts onder voorwaarde van stipte nakoming van de (betalings)verplichtingen door de klant. Blijft stipte nakoming achterwege, dan vervallen alle verleende kortingen, ongeacht of de niet-nakoming de klant toerekenbaar is. In dat geval is de klant het gebruikelijke tarief aan Webseeds verschuldigd. Het gebruikelijke tarief is het tarief verminderd met de verleende korting. Indien het gebruikelijke tarief afhankelijk is van de duur van de overeenkomst, wordt ter bepaling van het gebruikelijke tarief altijd uitgegaan van de kortst mogelijke contractsduur. De vervallen korting is onmiddellijk opeisbaar zodra de klant in verzuim komt te verkeren zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. noodzakelijk is. De vervallen korting is verschuldigd onverminderd de overige aanspraken van Webseeds, waaronder nakoming van de primaire verbintenis(sen), vergoeding van rente en kosten, etc.
6.10 Indien is overeengekomen dat betaling dient plaats te vinden middels automatische incasso, dient de klant ervoor zorg te dragen dat er voldoende saldo aanwezig is op de bankrekening om automatische incasso te doen slagen. Mocht een automatische incasso niet kunnen worden uitgevoerd, dan is het de verantwoordelijkheid van de klant alsnog voor tijdige betaling zorg te dragen door het verschuldigde zo nodig per overschrijving te voldoen en wel uiterlijk binnen de betalingstermijn van de betreffende factuur.

7. Wijzigingen en meerwerk

8.1 Indien Webseeds op verzoek of met instemming van de klant werkzaamheden of prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de klant worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Webseeds. Hiervan is onder meer sprake bij wijziging of toevoeging van een zoekterm of advertentietekst. Toevoeging van een of meerdere zoektermen geldt als aanvulling van de bestaande overeenkomst, waarbij de reeds geldende contractsduur ongewijzigd blijft. In andere gevallen is Webseeds steeds gerechtigd te verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
7.2 De klant is bevoegd om vastgestelde zoektermen te wijzigen gedurende de looptijd van de overeenkomst, maar is in dat geval gehouden de kosten van Webseeds te vergoeden die hiermee samenhangen. Hieronder kunnen onder meer de kosten vallen voor het schrijven van advertentieteksten, de kosten voor het inrichten of beheren van de campagne, etc. De hoogte van de kosten worden vastgesteld conform de op dat moment geldende gebruikelijke tarieven.
7.3 De klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het eerste artikellid het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, alsook de wederzijdse verantwoordelijkheden van de klant en Webseeds, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, kan voor de klant nimmer enige grond voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst opleveren.
7.4 Voor zover voor de werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen, zal Webseeds de klant desgevraagd informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties die bij wijze van meerwerk worden verricht.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Iedere aansprakelijkheid van Webseeds is beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van. Indien de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit een looptijd heeft van 6 maanden of meer, dan is de aansprakelijkheid van Webseeds beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden (exclusief BTW) over de betreffende looptijd waarbij een maximum geldt van 1 jaar.
8.2 Webseeds kan niet garanderen dat een website gedurende de periode dat Webseeds daar werkzaamheden aan verricht, steeds te allen tijde volledig functioneert en/ of beschikbaar is. Webseeds streeft ernaar alle storingen en beperkingen zo beperkt mogelijk te houden en deze zo spoedig mogelijk te verhelpen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen, beperkingen en/of verlies.
8.3 In geen geval is Webseeds aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, of voor andere indirecte schade.
8.4 Webseeds is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde dan ook jegens Webseeds in verband met de uitvoering van de overeenkomst in ieder geval na 1 jaar nadat de klant bekend werd, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de gebeurtenis waarop deze rechten en bevoegdheden zijn gebaseerd.
8.6 De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.
8.7 De klant vrijwaart Webseeds tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de klant zijn verricht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Webseeds.
8.8. Webseeds is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
8.9 Webseeds is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website, programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur.
8.10. Aansprakelijkheid van Webseeds voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Webseeds is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de website van Webseeds die zonder uitdrukkelijke toestemming van Webseeds heeft plaatsgevonden.
8.11. Enige door Webseeds opgeleverde adviezen, op basis van door de klant onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Webseeds. De inhoud van het opgeleverde advies van Webseeds is niet bindend en slechts adviserend van aard. De klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Webseeds opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van de klant. De klant is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Webseeds. Webseeds is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
8.12 Indien door of namens de klant een derde wordt ingeschakeld, is Webseeds nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door de klant ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door de klant ingeschakelde derde in het advies van Webseeds zelf.
8.13. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is Webseeds aansprakelijk.
8.14. Webseeds staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Webseeds verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
8.15. Webseeds is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het verwijderen van links en inhoud van websites en blogs door derden, of het verwijderen, verplaatsen en/of wijzigen van de website van deze derden.
8.16. Webseeds is niet verantwoordelijk voor het beleid van zoekmachines met betrekking tot de websites en/of inhoud dat derden nu of in de toekomst accepteren.
8.17. Webseeds is voorts niet aansprakelijk voor het degraderen van het blacklink profiel van de klant door Google, indien Google van mening is dat het profiel niet overeenstemt met de haar richtlijn.

9. Geheimhouding

9.1 Beide partijen zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede 10 jaar na beëindiging daarvan verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van enige overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld, indien de informatie als zodanig is aangeduid, of dit anderszins voortvloeit uit de aard van de informatie.
9.2 Beide partijen zullen zich gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede 10 jaar na beëindiging daarvan, over en weer niet negatief over elkaar uitlaten. Hieronder worden zowel zakelijke uitingen als uitingen in de privé sfeer verstaan. Het verbod geldt ongeacht de vorm van de uiting(en) en geldt derhalve onder meer voor mondelinge of voor schriftelijke of elektronische uitingen, waaronder uitingen op het internet of via (sociale) media.
9.3 In geval van overtreding van artikel 10 lid 1 of artikel 10 lid 2 verbeurt de partij die in overtreding is aan de andere partij een direct opeisbare boete ten bedrage van € 50.000,00 (zegge: vijftigduizend euro) voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit der overtreding, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW nodig is, en geldt onverminderd de overige rechten en/of verhaalsmogelijkheden, inclusief het recht op wettelijke schadevergoeding.
9.4 Het bepaalde in de vorige artikelleden laat onverlet de bevoegdheid van Webseeds om bij (potentiële) andere klanten de naam van de klant, alsmede een korte omschrijving van de werkzaamheden, te noemen als referentie. De klant stemt er mee in dat Webseeds de naam en het eventuele logo van de klant op haar website en in andere reclame-uitingen vermeldt als referentie.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op alle krachtens de overeenkomst door of namens Webseeds ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berusten uitsluitend bij Webseeds en/of haar licentiegevers. De klant verkrijgt uitsluitend een niet exclusief gebruiksrecht op de werken voor de duur van de overeenkomst. De klant zal de werken op geen enkele wijze (doen) verveelvoudigen, daarvan kopieën (doen) vervaardigen of in enigerlei (gewijzigde) vorm, anders dan door Webseeds, (doen) verwerken.
10.2 De klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde werken en/of andere materialen vertrouwelijke informatie en/of bedrijfsgeheimen van Webseeds of haar licentiegevers kunnen bevatten. De klant verbindt zich deze werken en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld.
10.3 De klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Webseeds van apparatuur, programmatuur, websites, databestanden, voor websites bestemde informatie, muziek, teksten, logo’s, foto’s, filmmateriaal, domeinnamen, metatags e.d. of andere materialen met het doel van gebruik of bewerking door Webseeds.
10.4 Indien Webseeds een prestatie heeft geleverd naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of namens de klant beschikbaar gesteld, garandeert de klant dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast. De klant zal Webseeds vrijwaren tegen elke actie of vordering welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
10.5 Rechten worden aan de klant steeds verleend en/of overgedragen onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van de klant zijn overeengekomen, komt aan de klant het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

11. Overige

11.1 De klant verleent Webseeds bij voorbaat onherroepelijk toestemming om de tussen hen bestaande rechtsverhouding over te dragen in geval Webseeds (een deel van) haar onderneming aan een derde overdraagt.
11.2 Webseeds tracht de klant inzicht te geven in de door Webseeds behaalde resultaten met betrekking tot conversiepercentages en overige statistieken. Vanwege eventuele technische beperkingen in de door klant gebruikte CMS of hosting systemen, kan Webseeds kan niet garanderen dat zij de klant conversiepercentages en overige statistieken (te allen tijde) kan verstrekken. 

12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

12.1 Op de rechtsverhouding tussen Webseeds en de klant is Nederlands recht van toepassing.
12.2 De bevoegde rechter te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen de klant en Webseeds kennis te nemen. Webseeds blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant.